Friday, December 10, 1999

Sob sob (i o i)

(not yet translated)